Vedtægter

Vedtægter for Dansk Drage Klub.

§ 1. Formål

§ 1. stk. 1 Klubbens navn er Dansk Drage klub.

§1 Stk. 2 Klubbens formål er at udbrede kendskabet til flyvning med drager og at samle og støtte interessene her for i Danmark.

§1 stk. 3 Dandk drage klub er en landsdækkende forening, som også ønsker at støtte og assistere de lokale drageklubber i Danmark.

§2. Medlemmer

§2. stk.1 Lokale drageklubber i Danmark kan tilslutte sig Dansk Drage Klub. Hvert enkelt medlem af en lokal drageklub bliver hermed medlem af DDK.

§2 Stk.2 Herudover optager Dansk Drage Klub enkeltpersoner, Firmaer og institutioner med interesse for flyvning med drager som medlemmer.

§3. Generalforsamling.

§ 3 Stk.1. Generalforsamling er klubbens øverste myndighed.

Hvert år afholdes i forbindelse med Rømø Drage Festival, ordinær generalforsamling. Dagsorden for denne skal omfatte følgende punkter.

  • Aflæggelse af årsberetning for det seneste forløbne år.
  • Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.
  • Fastsættelse af kontigent.
  • Forslag.
  • Valg af formand for bestyrelsen. (lige år)
  • Valg af kasserer (ulige år)
  • Valg af medlemmer til bestyrrelsen.
  • Valg af suppleanter for denne.
  • Valg af revisor og subbleant for denne.
  • Eventuelt.

§3 Stk. 2 De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen.

§3 Stk. 3 Generalforsamlingens beslutninger er gældende ved stemmeflertal, dog mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede for eventuelle vedtægtsændringer.

§3 Stk. 4 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen; enten via opslag på hjemmesiden med mindst 1 måneds varsel, eller skriftlig af bestyrelsen med 14 dages varsel.

§3 Stk. 5 I)ndkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden. Forslag der agtes stillet på generalforsamlingen. slak bilægges indkaldelsen.

§3 Stk. 6 Enhvert har ret til at få et angivet emne behandlet af generalforsamlingen. Begæring om at få et emne behandlet af den ordinære generalforsamling skal være indgivet skriftligt senést den 1. febuar til formanden.

§3 Stk. 7 Stemmeret har medlemmer som er gyldigt medlemsbevis. Fuldmagt kan kun gives til et myndigt husstandmedlem eller et andet medlem af klubben. Et medlem kan kun repæsentere ét medlem udover sig selv.

§3 Stk. 8 Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent.

§3 Stk. 9 i en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning af forhandlingerne. Beretningen underskrives af dirigenten og formanden for bestyrrelsen.

§3 Stk.10 Ekstraordinær generalforsamling afholdes,

når bestyrrelsen finder anledning hertil.

når det til behandling af et angivet emne begæres af mindst 1/4 af klubbens medlemmer.

når en tidligere generalforsamling har besluttet det.

§4 Bestyrelsen

§4 Stk.1 Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af klubben og til at udføre generalforsamlingens beslutninger.

4 Stk. 2 Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer efter generalforsamlingens bestemmelse. Bestyrelsens formand og kassreren vælges af generalforsamlingen; herudover konstituerer bestyrelsen sig selv. Generalforsamlingen vælger desuden en eller to suppleanter.

§4 Stk.3 Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges blandt klubbens medlemmer.

4 Stk.4 Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen; Bestyrrelses suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

§4 Stk.5 Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder en valgt suppleant i bestyrelsen indtil næste ordinære generalforsamling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratræden bliver mindre end 3, indkaldes en generalforsamlingtil valg af supplerende bestyrelsmedlemmer. Valg af nyt bestyrelsmedlem i stedet for et fratrådt medlem sker kun for den resterende del af den fratrådets valgperiode.

§4 Stk.6 Ved en forretningsorden kan bestyrelsen træfft nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

§4 Stk.7 Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden, så ofte anlednngen findes at forligge, samt når 2 medlemmer af bestyrelsen begære det.

§4 Stk.8 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over havdelen af medlemmerne er tilstede.

§4 Stk.9 Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør formandens stemme udslaget.

§4 Stk.10 I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. Beretningen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet.

§5 Tegningsret

§5 Stk.1 Klubben forpligtes ved underskrift af formanden og et andet medlem af bestyrelsen.

§6 Revision

§6 Stk.1 Klubbens regnskab revideres af en revisor, der vælges af generalforsamlingen.

§6 Stk.2 Revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.

§6 Stk.3 I forbindelsen med revision skal revisor undersøge om forretningsgangen er betryggende.

§6 Stk.4 Revisor har adgang til at efterse alle regnskabsbøger og beholdningen og kan fordre enhver oplysning, som han/hun finder af betydning for udførelsen af sit hverv.

§6 Stk.5 Særskildt regnskab med alle indtægter og udgifter skal føres for arrangementer, hvor over/underskud indgår i regnskabet.

§6 Stk.6 Alle udgiftsbilag skal attesteres af mindst to medlemmer af bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde. Den kontante pengebeholdning skal holdes pået minimem. Girokonto benyttes til løbende ind- og udbetalinger. Større beholdninger indsættes på bankbog.

§7 Årsregnskab

§7 Stk.1 Foreninges regnskabsår er kalenderåret.

§7 Stk.2 Det vedtagne regnskab underskrives af bestyrelsen og påtegnes af revisior.

§7 Stk.3 Ved fremlæggelse af regnskabet for godkendelse på generalforsamlingen skal der vedlægges en liste over klubbens ejendele og inveter.

§8 Ophør

§8 Stk1. I tilfælde af klubbens ophør tager en almindelig generalforsamling bestemmelse om anvendelse af klubbens ejendele og midler eller tilvejebringelse af klubbens balance.

Vedtaget på DAnskdrage Klubs ordinære generalforsamling den 24. April 1999.

 

Lov/Vedtægts forløb:

Oprindelige love vedtaget på generalforsamlingen den 12. Maj 1985.

Revideret udgave vedtaget på generalforsamlingen den 9. Oktober 1988.

Ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 24. Maj 1990

Ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 2. Maj 1992.

Ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 2. April 1994.

Nye vedtægter vedtaget på generalforsamlingen den 24. April 1999